หนังสือ เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ”

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีที่มีความสำคัญยิ่งที่ผู้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติจะต้องกระทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ลักษณะการพระราชพิธีในแต่ละสมัยจะแตกต่างกันไปนอกเหนือจากเอกสารของฝ่ายไทยแล้ว เอกสารที่นับว่าให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  คือ เอกสารที่เป็นบันทึกของชาวต่างชาติ ซึ่งมักจะให้รายละเอียดในแง่มุมที่แตกต่างออกไป อันสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อโบราณราชประเพณีสำคัญของไทยได้เป็นอย่างดี

          สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ” โดยรวบรวมเรื่องราวที่ชาวต่างชาติบันทึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ๓ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งโปรดให้จัดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๔๑๑ และครั้งที่สองในพุทธศักราช ๒๔๑๖ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงโปรดให้จัดขึ้นเป็น ๒ งาน คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชมณเฑียร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๔

          จำหน่ายราคาเล่มละ ๓๙๐ บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร ภายในหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๘