หนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

   

       “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นหนังสือที่รวบรวมเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยอยุธยาถึงรัชกาลที่๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เอกสารทั้งหมดนี้มีทั้งที่เป็นเอกสารจากต้นฉบับหนังสือสมุดไทยที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และอีกส่วนหนึ่งเคยจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วโดยรวมอยู่ในชุดเอกสารต่างๆ ทั้งนี้รายละเอียดรวมถึงภูมิหลังของเอกสารปรากฏอยู่ในคำอธิบายของเอกสารแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ลิ่วชัยชาญ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียงบทนำ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยความเป็นมา ความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนองค์ความรู้จากการตรวจสอบชำระเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้หนังสือมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น          

          การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ กรมศิลปากรได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณราชประเพณีและไทยคดีศึกษา ได้แก่ นายสมบัติ พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ นางสายไหม จบกลศึก ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวเพลินพิศ กำราญ ผู้ทรงวุฒิ นางสาวฉวีงาม มาเจริญ อดีตอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญกรมศิลปากร นายเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตะวันออก และนายเกษียร มะปะโม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ ได้ให้คำแนะนำและตรวจแก้ไขต้นฉบับ 

          หนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับจารีตประเพณีโดยทั่วกัน อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดธำรงรักษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีสำคัญของไทย และเป็นการสืบอายุเอกสารเก่าอันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี ภาษาวรรณกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป          

          จำหน่ายราคาเล่มละ ๖๐๐ บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร ภายในหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๘ (ในวันและเวลาราชการ)***