พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ ๑๒ ห้อง

กรมศิลปากร เปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ ๑๒ ห้อง นำเสนอประวัติศาสตร์ ศิลปะช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงาม ทันสมัย และยังคงคุณค่าความสำคัญของมรดกศิลปะชิ้นเอกของชาติ หลังปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 
กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ห้องจัดแสดง ได้แก่ การจัดแสดงศิลปะงานช่างหลวงในส่วนอาคารหมู่พระวิมาน จำนวน ๑๐ ห้อง และห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์อีก ๒ ห้อง ในส่วนของอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ซึ่งห้องจัดแสดงนิทรรศการใหม่นี้ ออกแบบภายใต้แนวคิดหลักในการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของแท้ ของจริง แสดงคุณค่าผลงานชิ้นเอกของชาติในแต่ละยุคสมัย รักษาและแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในพระที่นั่งองค์ต่างๆ จัดวางวัตถุพร้อมออกแบบไฟจัดแสดงให้ผู้ชมเห็นความงาม ๓๖๐ องศา 
มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารเนื้อหาจากตัววัตถุแก่ผู้ชมอย่างพอเหมาะ 
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๗๐, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒