นิทรรศการ เรื่อง “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi)

         

         กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดนิทรรศการ เรื่อง “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย และวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๒๕ ปี ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม๒๕๖๐ ถึง ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          นิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่สำคัญเนื่องในการเฉลิม  ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี และความสัมพันธ์ทางการทูตสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียนในวาระครบรอบ ๒๕ ปี นำเสนอความเชื่อมโยงทางพุทธศิลป์และปรัชญาทางพระพุทธศาสนาผ่านโบราณวัตถุที่เป็นศิลปะอินเดีย และโบราณวัตถุที่เป็นศิลปะในประเทศไทย รวมถึงโบราณวัตถุที่เป็นศิลปะประเทศเพื่อนบ้าน (ศิลปะชวา ศิลปะจาม ศิลปะขอม และศิลปะพม่า) รวมทั้งสิ้น ๗๐ รายการ

นิทรรศการ เรื่อง “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓