ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย” วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง

วิวัฒนาการแบบเรียนไทย

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

-------------------------------------

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๔๕ น.    :ลงทะเบียน – รับเอกสาร

เวลา ๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.    :พิธีเปิดการสัมมนา

                                          –  รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร  จันทรโชติ) กล่าวรายงาน

                                          –  อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์  ชูโชติ) กล่าวเปิด

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๔๕ น.    :ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาพรวมของแบบเรียนไทย”

                                          วิทยากร          :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ

เวลา ๐๙.๔๕ น. – ๑๐.๐๐น.    : พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.    :การบรรยาย เรื่อง “การปฏิรูปแบบเรียนไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

                                          วิทยากร          :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ถนอม  บรรณประเสริฐ

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.    :การบรรยาย เรื่อง “แบบเรียนดรุณศึกษา”

                                          วิทยากร          :ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.    :พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.    :การบรรยาย เรื่อง “แบบเรียนไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ – หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง”

                                          วิทยากร          :นายเอนก  นาวิกมูล

                                                            :นางสาวพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์หวังเจริญ

                                                              ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอักษรศาสตร์

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕ น.    : พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๑๕ น. – ๑๖.๔๕ น.    :การบรรยาย เรื่อง “แบบเรียนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”

                                          วิทยากร          :นายบุญเตือน  ศรีวรพจน์

                                                              ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม)

เวลา ๑๖.๔๕ น. – ๑๗.๐๐ น.    :อภิปรายซักถาม

                                    :พิธีปิดการสัมมนา

 

หมายเหตุ  :กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

             :อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการสัมมนา