ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ รำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนา กรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ รำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนา กรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” 
โดยนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ สมุดภาพไตรภูมิ และต้นฉบับเอกสารในสมัยธนบุรี เนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย ๓ หัวเรื่อง ได้แก่ 
- กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีพระเจ้ากรุงธนบุรีวีรกษัตริย์
- กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ๑๕ ปีแห่งราชธานีที่บางกอก 
- กรุงธนบุรีรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุ

***ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.) ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ***