การเสวนาองค์ความรู้ไทย – จีน จากนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา

การเสวนาองค์ความรู้ไทย – จีน จากนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “The discovery and protection of the Qin Terracotta Warriors and Figures”, “The conservation and restoration of the painted pottery figures unearthed from Changling Mausoleum of Western Han dynasty”, “การจัดการและการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย”, “การขุดค้นทางโบราณคดีประเภทสุสานในประเทศไทย”, การอภิปรายเรื่องความก้าวหน้าในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีประเภทสุสาน, การบรรยาย “ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและการแสวงหาชีวิตอมตะ”, “Simple explanation of the stone reliefs from the northern Shaanxi province”, การบรรยายเรื่อง “ภาพสะท้อนแนวคิดโลกหลังความตายผ่านการฝังสิ่งของในสุสาน”, การอภิปรายเรื่องแนวคิดโลกหลังความตาย โดยบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาจีน (มีล่ามแปล)
ผู้สนใจสามารถ
ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/mVfcMvE8kFyYxM8w5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๑๑ หรือ ๐๙ ๔๔๑๖ ๔๗๘๙