ประกวดราคาจ้างเหมาแปลงฟิล์มเนกาตีฟเป็นดิจิทัลและนำเข้าบัญชีเอกสารจดหมายเหตุในระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ e-bidding

File size 1.44 MB Download

รายละเอียด :